PRZYJAZNE DLA ?RODOWISKA I TRWA?E SUFITY NAPINANE

 

Grupa specjalistów z kompanii "Avantgarde", jaka znajdujecie w Krakowie zajmujemy si? produkcj? i monta?em sufitów napinanych. U?ywamy materia?ów tylko najwy?szej jako?ci od prowadz?cych europejskich producentów.

 

Oferowane sufity napinane s? produktem oryginalnym i posiadaj? wszelkie atesty i certyfikaty (np. certyfikat niepalno?ci) dopuszczaj?ce do stosowania zarówno w mieszkaniach prywatnych, domach jednorodzinnych jak i w lokalach u?yteczno?ci publicznej. Produkowane s? wed?ug najwy?szych europejskich i mi?dzynarodowych standardów.

 

Ka?dy sufit napinany wykonywany jest pod konkretne zamówienie, a wi?c ka?dy sufit charakteryzuje si? unikalnym kszta?tem, rozmiarem i kolorem. Jest to rozwi?zanie d?ugotrwa?e, nie wymagaj?ce dodatkowych nak?adów przez d?ugi okres u?ytkowania, gdy? nie trac? swoich walorów.

 

Dzi?ki niezwykle nowoczesnemu i funkcjonalnemu wyko?czeniu wn?trz nasze sufity napinane zdobywaj? coraz wi?ksze uznanie naszych klientów.

 

 

Producent sufitów napinanych

 

Tworzymy nietuzinkowe sufity napinane. Jako producent proponujemy szeroki wachlarz mo?liwo?ci, zapewniaj?cy dopasowanie poszczególnych elementów do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów.

 

Przygotowujemy konstrukcje utrzymane w dowolnej kolorystyce. Bogactwo materia?ów powala na uzyskanie odmiennego efektu wizualnego – satynowego, metalicznego, matowego, po?yskuj?cego. Wykonujemy tak?e sufity napinane w wersji z fotodrukiem. Od wybranego materia?u i charakteru jego wyko?czenia uzale?niona jest cena.

 

B?d?c producentem zapewniamy tak?e kompleksow? us?ug? monta?ow?. S?u?ymy fachow? wiedz? i zapewniamy profesjonalne doradztwo. Gwarantujemy szybk? realizacj? zlecenia i atrakcyjn? cen?.

 

 

Zalety sufitów napinanych Design Zastosowanie sufitów napinanych

Sufity napinane to nowoczesny rodzaj sufitów podwieszanych, które spe?niaj? jednocze?nie wiele funkcji:

  • Wykorzystywane s? jako element dekoracyjny;
  • Powi?kszaj? optycznie przestrze?;
  • Mog? obni?a? zbyt wysokie pomieszczenia; Zas?aniaj? p?kni?cia i wady istniej?cego sufitu jak i równie? umieszczone pod stropem instalacje;
  • Izoluj? wn?trza przed zalaniem i ha?asem oraz chroni? przed utrat? ciep?a;
  • Sufity napinane daj? mo?liwo?? uzyskania powy?szych efektów znacznie ?atwiej ni? tradycyjne sufity podwieszane.

 

Posiadaj? co najmniej 12-letni? gwarancj?!

Naszym klientom proponujemy nowoczesne sufity. Pomagamy dobra? odpowiedni kolor, faktur? oraz omówimy wszystkie niezb?dne szczegó?y do urzeczywistnienia indywidualnych ?ycze?.

 

Ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci estetyczne i praktyczne, nowoczesne sufity napinane s? doskona?ym produktem rozwi?zuj?cym problemy techniczne a jednocze?nie oferuj?cym unikalny design i funkcjonalno?? (dzi?ki szerokiej gamie materia?ów). Bardzo dobrze sprawdzaj? si? w po??czeniu z ró?norodnym o?wietleniem (np. LED, halogeny, itp), montowanym bezpo?rednio w suficie napinanym, a tak?e pod lub nad nim.

 

Sufity napinane mog? mie? dowoln? geometri? (np. kwadrat, prostok?t, owal, kolisty, ?ukowy, itp.) oraz bardzo szerok? gam? kolorów, wyst?puj?c? w kilku rodzajach powierzchni (np. matowy, satynowy, metaliczny i perlmutte). Umo?liwiaj? szybk? odmian? wn?trza i podnosz? komfort u?ytkowania. Brak konieczno?ci ci?g?ego malowania i odnawiania oraz du?a wytrzyma?o?? s? cechami, które doceni ka?dy u?ytkownik.

 

Wybrane wzory oferowanych przez nas rozwi?za? mo?na zobaczy? w "Galerii zdj??".

Nowoczesny sufit napinany znajduje szeroki zakres zastosowa?. Wykorzystywany jest zarówno w domach i mieszkaniach prywatnych, jak równie? w obiektach u?yteczno?ci publicznej i instytucjach, hotelach, obiektach sportowych, centrach odnowy biologicznej i wsz?dzie tam, gdzie efektowny wygl?d pomieszcze? ma ogromne znaczenie. Szybka instalacja, niska cena oraz doskona?e rezultaty sprawiaj?, ?e sufity napinane s? ch?tnie stosowane przy zamaskowaniu starszych, nierównych, zabrudzonych powierzchni.

 

Sprawd? nasz? galeri?:

 

 

Sufit napinany a sufit podwieszany z p?yt GK

 

W porównaniu do sufitów podwieszanych z p?yt kartonowo-gipsowych, które przewa?nie co 2-3 lata nale?y od?wie?a? / malowa? - sufity napinane nie wymagaj? malowania. Tradycyjne sufity podwieszane p?kaj? zazwyczaj w miejscach ??czenia, nie s? odporne na wilgo?, wod?, zalanie oraz grzyb, nie s? zmywalne, podczas gdy sufity napinane posiadaj? wszystkie wy?ej wymienione cechy.

 

Cena monta?u sufitu napinanego jest porównywalna z wykonawstwem sufitu podwieszanego z p?yt kartono-gipsowych.

 

Sufity napinane posiadaj? 12-letni? gwarancj?!

 

Krótszy czas monta?u w porównaniu do innych sufitów (zaledwie kilka godzin).

 

Mo?liwo?? wykonania ca?ej gamy kolorów, faktur oraz projektów niestandardowych.

 

 

Cennik sufitów napinanych